درخواست طلاق زوجه به دلیل ازدواج موقت زوج

وکیل متخصص در امور طلاق

از عوامل حق طلاق به زوجه

مطابق ماده 1119″طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا درمدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که‌ زندگانی آن ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه‌ سازد”.اکنون در این متن میخواهیم یکی از عوامل حق طلاق به زوجه را مورد بررسی قرار دهیم و دادنامه ای را دراین راستا ارائه کنیم.شماره تماس وکیل پایه یک دادگستری و وکیل طلاق را در ادامه می‌توانید پیدا کنید.

در محاکم آن قسمت از ماده 1119 و شروط ضمن عقد که زن را در صورت ازدواج مجدد شوهر ،وکیل و وکیل در توکیل برای طلاق قرارداده است مورد اختلاف بوده و بعضی از محاکم این قید را فقط مخصوص ازدواج دائم می دانند و ازدواج موقت را مشمول ماده فوق و شروط ضمن عقد نمی دانند.


برای مشاوره با وکیل متخصص در امور خانواده و وکیل طلاق با شماره

09121275588 و 28425688-021

تماس حاصل نمایید


وکیل امور خانواده و حق طلاق به زوجه مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری – وکیل طلاق

در ادامه یک نمونه رای دادگاه را مورد بررسی قرار می دهیم

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم س.د. به طرفیت آقای م.د. خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق با این توضیح که خواهان در توجیه خواسته خود به شرح دادخواست تقدیمی معروض داشته: … به موجب سند ازدواج … با خوانده ازدواج نموده … خوانده بدون اطلاع این جانب همسر دوم اختیار کرده ( دلیل ایجاد حق طلاق به زوجه )و صاحب فرزند شده‌اند قادر به ادامه زندگی مشترک نمی‌باشم و در خاتمه تقاضای رسیدگی و صدور گواهی به شرح خواسته را نموده/

به موجب نظریه داوری ریال یکصد قطعه سکه طلا از مهریه خود را در قبال طلاق بذل نموده است. دادگاه با احراز رابطه زوجیت بین طرفین به دلالت تصویر مصدق رونوشت سند رسمی ازدواج شماره … 1382/11/26 تنظیمی از سوی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره … تهران، نظر به اینکه مساعی دادگاه در جهت انصراف زوجه از طلاق به نتیجه نرسیده لذا در اجرای مقررات ماده 27 قانون حمایت خانواده قرار ارجاع امر به داوری صادر گردیده است اما داوران زوجین موفق به ایجاد سازش بین زوجین نشده‌اند و عدم توفیق خودشان را طی نظریه ثبت شده شماره 583-1393/2/28 اعلام نموده‌اند.

نظر به اینکه:

خوانده به شرح صورت‬جلسه دادرسی مورخ 1392/8/7 و لایحه ثبت شده شماره 2583-1392/8/14 اعتراف کرده است که به صورت موقت همسر دیگری اختیار نموده و دارای فرزند نیز می‌باشد، نظر به اینکه به خواهان به موجب شروط مندرج در قباله نکاحیه در صورت انتخاب همسر دوم از ناحیه خوانده وکالت در طلاق داده شده است و بر طبق ماده 1119 قانون مدنی زوجین به شرایط ضمن عقد که خود قرار داده‌اند مأخوذ و مقید می‌باشد، نظر به اینکه خوانده با عقد ازدواج منقطع فی‬ الواقع از شرایط فی‬مابین عدول کرده است و خواهان می‌تواند از وکالتی که از طرف خوانده به او داده شده برای گرفتن طلاق استفاده نماید، لذا خواسته خواهان موجه تشخیص داده شد.

مستنداً

به مواد مرقوم و ماده 24 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق صادر و اعلام می‌گردد و خواهان می‌تواند با توجه به وکالت تفویضی به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و با بذل یک‬صد قطعه سکه طلا از مهریه خود در قبال طلاق، خود را به طلاق از نوع خلع مطلقه نماید. توضیحاً اضافه می‌شود که زوجین فاقد فرزند مشترک می‌باشند و زوجه در این پرونده ادعای مالی مطرح ننموده است لذا در وضع فعلی قضیه دادگاه مواجه با تکلیفی نیست و مشارالیها می‌تواند به طور جداگانه برای دریافت سایر حقوق مالی خود وفق مقررات اقدام نماید. این رأی حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر‬خواهی در دادگاه‬های تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 269 دادگاه عمومی حقوقی تهران
مطلبی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای م.د. نسبت به دادنامه شماره 9309970216900240 مورخ 1393/2/30 صادره از شعبه 269 دادگاه خانواده تهران در پرونده شماره … متضمن صدور گواهی عدم امکان سازش با بذل یکصد قطعه سکه طلای یک بهار ازادی به ‬علت تحقق شرایط ضمن عقد با توجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه اعتراض موجه و مدلل و مؤثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به ‬عمل نیاورده است و نیز رأی بدوی با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و ابرام می‌نماید رأی صادره به استناد بند الف ماده 368 و ماده 397 قانون مبحوث عنه ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام‬خواهی در دیوان محترم عالی کشور است
رییس و مستشار شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیفی – ارژنگی – موسوی


ایجاد حق طلاق برای زوجه

اما با توجه به عرف جامعه و قصد مشترک طرفین در زمان عقد بهتر است چنین استدلال نماییم،در صورتی که زوج اقدام به ازدواج مجدد ولو به صورت منقطع بدون اجازه همسر اول و یا دادگاه بنماید، از موارد تحقق بند دوازدهم عقدنامه و موجب وکالت زوجه در طلاق است.

دفتر حقوقی حاجیلو با حضور بهترین وکیل پایه یک در امور خانواده از جمله مطالیه مهریه،دعوی طلاق،فسخ نکاه و… آماده ی ارائه کلیه خدمات حقوقی به تمام هم میهنان خود در داخل و خارج از کشور می باشد.

وکیل طلاق در تهران

برای مشاوره تلفنی و یا رزرو مشاوره حضوری با وکیل طلاق متخصص با دفتر حقوقی محمد حاجیلو وکیل پایه یک دادگستری تماس حاصل نمایید:

09121275588 و 28425688-021

blank
HAJILOU MOHAMMAD

نظرات بسته شده است.

تماس باما