درخواست طلاق از طرف زوجه به دلیل ازدواج موقت زوج

درخواست طلاق از طرف زوجه

یکی از اموری که در طلاق مطرح می شود، امور مربوط به درخواست طلاق از طرف زوجه است. در این مقاله با راهنمایی محمد حاجیلو، بهترین وکیل در تهران برای انجام امور خانواده، به بررسی این موضوع می پردازیم و در انتها دادنامه ای مرتبط با درخواست طلاق از طرف زوجه را ارائه می دهیم. با ما همراه باشید.

درخواست طلاق از طرف زوجه

قبل از هر چیزی، بهترین وکیل خانواده در تهران یادآور می شود که در قوانین ایران حق طلاق با مرد است. این بدان معناست که مرد می تواند هر زمان، با دلیل یا بدون دلیل به عقد ازدواج پایان دهد. اما در این بین امکان دارد که درخواست طلاق از طرف زوجه باشد. که در این صورت وی باید دلایلی محکمه پسند را ارائه دهد. به عنوان مثال، دلایلی را به دادگاه ارائه دهد که عسر و حرج وی را به اثبات برساند.

بهترین وکیل طلاق در تهران اذعان می دارد، سوالی که در این قسمت برای کاربران به وجود می آید، این است که آیا ازدواج دایم یا موقت زوج می تواند دلیلی بر درخواست طلاق از طرف زوجه باشد؟ در این مقاله به این پرسش کلیدی پاسخ می دهیم.

عوامل در خواست طلاق از طرف زوجه

مطابق ماده 1119 طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا درمدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید. که‌ زندگانی آن ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل برای درخواست طلاق از طرف زوجه باشد. که از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه‌ سازد.

اکنون در این متن می خواهیم یکی از عوامل درخواست طلاق از طرف زوجه را مورد بررسی قرار دهیم.

ازدواج مجدد زوج و درخواست طلاق از طرف زوجه

بهترین وکیل مهریه در تهران در باب درخواست طلاق از طرف زوجه به دلیل ازدواج مجدد زوج بیان می کند که با توجه به عرف جامعه و قصد مشترک طرفین در زمان عقد بهتر است چنین استدلال نماییم:

در صورتی که زوج اقدام به ازدواج مجدد ولو به صورت منقطع بدون اجازه همسر اول و یا دادگاه بنماید، از موارد تحقق بند دوازدهم عقدنامه و موجب وکالت زوجه در طلاق است.

در محاکم آن قسمت از ماده 1119 قانونی مدنی و شروط ضمن عقد که زن را در صورت ازدواج مجدد شوهر ،وکیل و وکیل در توکیل برای طلاق قرارداده است مورد اختلاف می باشد. بعضی از محاکم این قید را فقط مخصوص ازدواج دائم می دانند. به عبارتی ازدواج موقت را مشمول ماده فوق و شروط ضمن عقد و در نتیجه درخواست طلاق از طرف زوجه نمی دانند.


درخواست طلاق از طرف زوجه

برای مشاوره با محمد حاجیلو، با شماره تلفن وکیل پایه یک دادگستری تماس حاصل نمایید و برای رزرو جلسه مشاوره تخصصی با وی اقدام نمایید: 09121275588 و 28425688-021

در نظر بدارید که امور مربوط به خانواده مانند درخواست طلاق از طرف زوجه معمولا اموری حقوقی اند. در نتیجه تخصص وکیلی حقوقی را می طلبند. حال آنکه در صورت مواجهه با امور کیفری، قبل از هر اقدامی باید به بهترین وکیل کیفری در تهران یا شهرستان محل سکونت خود مراجعه نمایید.


دادنامه درخواست طلاق از طرف زوجه

در ادامه یک نمونه رای دادگاه را در ارتباط با درخواست طلاق از طرف زوجه مورد بررسی قرار می دهیم. تا از این راه بیشتر با روند قضایی و نظر قضات آشنا گردید

رأی دادگاه بدوی

در ابتدای دادنامه بدوی درخواست طلاق از طرف زوجه می خوانیم : در خصوص دادخواست خانم س.د. به طرفیت آقای م.د. خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق با این توضیح که خواهان در توجیه خواسته خود به شرح دادخواست تقدیمی معروض داشته: … به موجب سند ازدواج … با خوانده ازدواج نموده … خوانده بدون اطلاع این جانب همسر دوم اختیار کرده ( دلیل ایجاد حق طلاق به زوجه )و صاحب فرزند شده‌اند قادر به ادامه زندگی مشترک نمی‌باشم و در خاتمه تقاضای رسیدگی و صدور گواهی به شرح خواسته را نموده.

به موجب نظریه داوری ریال یکصد قطعه سکه طلا از مهریه خود را در قبال درخواست طلاق از طرف زوجه بذل نموده است. دادگاه با احراز رابطه زوجیت بین طرفین به دلالت تصویر مصدق رونوشت سند رسمی ازدواج شماره … 1382/11/26 تنظیمی از سوی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره … تهران، نظر به اینکه مساعی دادگاه در جهت انصراف زوجه از طلاق به نتیجه نرسیده لذا در اجرای مقررات ماده 27 قانون حمایت خانواده قرار ارجاع امر به داوری صادر گردیده است اما داوران زوجین موفق به ایجاد سازش بین زوجین نشده‌اند و عدم توفیق خودشان را طی نظریه ثبت شده شماره 583-1393/2/28 اعلام نموده‌اند.

نتیجه رای بدوی

نظر به اینکه خوانده به شرح صورت‬جلسه دادرسی مورخ 1392/8/7 و لایحه ثبت شده شماره 2583-1392/8/14 اعتراف کرده است که به صورت موقت همسر دیگری اختیار نموده. دارای فرزند نیز می‌باشد. نظر به اینکه به خواهان به موجب شروط مندرج در قباله نکاحیه در صورت انتخاب همسر دوم از ناحیه خوانده وکالت در طلاق داده شده است و بر طبق ماده 1119 قانون مدنی زوجین به شرایط ضمن عقد که خود قرار داده‌اند مأخوذ و مقید می‌باشد. نظر به اینکه خوانده با عقد ازدواج منقطع فی‬ الواقع از شرایط فی‬مابین عدول کرده است و خواهان می‌تواند از وکالتی که از طرف خوانده به او داده شده برای گرفتن طلاق استفاده نماید. لذا خواسته خواهان موجه تشخیص داده شد.

مستنداً به مواد مرقوم و ماده 24 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه درخواست طلاق از طرف زوجه صادر و اعلام می‌گردد. خواهان می‌تواند با توجه به وکالت تفویضی به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه کند. با بذل یک‬صد قطعه سکه طلا از مهریه خود در قبال طلاق، خود را به طلاق از نوع خلع مطلقه نماید. توضیحاً اضافه می‌شود که زوجین فاقد فرزند مشترک می‌باشند. زوجه در این پرونده ادعای مالی مطرح ننموده است. لذا در وضع فعلی قضیه دادگاه مواجه با تکلیفی نیست. مشارالیها می‌تواند به طور جداگانه برای دریافت سایر حقوق مالی خود وفق مقررات اقدام نماید. این رأی حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر‬خواهی در دادگاه‬های تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 269 دادگاه عمومی حقوقی تهران
مطلبی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

رای دادگاه تجدید نظر برای درخواست طلاق از طرف زوجه اینگونه آغاز می گردد: دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای م.د. نسبت به دادنامه شماره 9309970216900240 مورخ 1393/2/30 صادره از شعبه 269 دادگاه خانواده تهران در پرونده شماره … متضمن صدور گواهی عدم امکان سازش با بذل یکصد قطعه سکه طلای یک بهار ازادی به ‬علت تحقق شرایط ضمن عقد با توجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه اعتراض موجه و مدلل و مؤثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به ‬عمل نیاورده است. همچنین نیز رأی بدوی با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده.

لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و ابرام می‌نماید. رأی صادره به استناد بند الف ماده 368 و ماده 397 قانون مبحوث عنه ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام‬خواهی در دیوان محترم عالی کشور است
رییس و مستشار شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیفی – ارژنگی – موسوی


وکیل طلاق به درخواست زوجه در تهران

برای مشاوره تلفنی و یا رزرو مشاوره حضوری با وکیل طلاق متخصص در باب موضوعاتی از قبیل درخواست طلاق از طرف زوجه ، با دفتر حقوقی محمد حاجیلو وکیل پایه یک دادگستری تماس حاصل نمایید: 09121275588 و 28425688-021

جهت مشاوره در امور حقوقی و کیفری دیگر و دسترسی به راه های ارتباطی با وکلا متخصص کلیک نمایید:

بهترین وکیل ملکی در تهران

بهترین وکیل انحصار وراثت در تهران

آیا ازدواج مجدد زوج باعث درخواست طلاق از طرف زوجه می گردد؟ مشاوره تخصصی با محمد حاجیلو بهترین وکیل در تهران برای امور حقوقی و کیفری

HAJILOU MOHAMMAD

نظرات بسته شده است.

تماس باما