تماس با ما

شرایط تحقق ورشکستگی

وکیل ورشکستگی وکیل پایه یک دادگستری شرایط تحقق ورشکستگی

شرایط تحقق ورشکستگی و اعلام آنرا در بخش های قبل مورد بررسی قرار دادیم اگنون با مروری بر نکاتی که پیشتر گفته شد به بررسی دادنامه مرنبط می پردازیم و در انتها با دسترسی به شماره تلفن مربوطه می توانید با وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور ورشکستگی یا همان وکیل ورشکستگی در ارتباط باشید.

در این مقاله از راهنمایی محمد حاجیلو به عنوان بهترین وکیل در تهران برای امور ورشکستگی بهره جستیم.

نظر وکیل ورشکستگی در شرایط تحقق ورشکستگی

مطابق ماده 412 قانون تجارت، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود.اما مشکل اینجاست که حقوقدانان از این ماده دو برداشت متفاوت می نمایند؛دلیل این تفاوت برداشت نیز قسمت “در نتیجه توقف از تادیه وجوه” می باشد.

بهترین وکیل ورشکستگی در تهران در باب اذعان می دارد که برخی از حقوقدانان در مورد شرایط تحقق ورشکستگی معتقد اند با عدم پرداخت اولین بدهی تادیه وجوه متوقف گردیده و در نتیجه تاجر ورشکسته می باشد، اما دسته دیگر حقوقدانان معتقد می باشد توقف تادیه وجوه بصورت واقعی، زمانی صورت می پذیرد که تراز مالی تاجر منفی شود. تا قبل از منفی شدن تراز مالی، تادیه وجوه بصورت واقعی متوقف نشده و صرفا تاجر از پرداخت بدهی خود سر باز زده است.در رویه قضایی ایران نظر دوم به نظر اول غلبه داشته و در بیشتر محاکم مورد پذیرش می باشد.

شرایط تحقق ورشکستگی
وکیل ورشکستگی وکیل پایه یک دادگستری شرایط تحقق ورشکستگی

برای استفاده از مشاوره تلفنی و یا رزرو مشاوره حضوری با دفتر حقوقی محمد حاجیلو، با شماره تلفن وکیل پایه یک دادگستری تماس بگیرید:09121275588 و 28425688-021

در نظر بدارید غالبا امور مربوط به ورشکستگی، اعم از شرایط تحقق ورشکستگی اموری حقوقی اند. اگر با موضوعات کیفری رو به رو شدید، مراجعه به بهترین وکیل کیفری در تهران را در اولویت خود قرار دهید.


دادنامه شرایط تحقق ورشکستگی

دادنامه شرایط تحقق ورشکستگی را با پیام: توقف شرکت تجاری به صرف عدم پرداخت دین حاصل نمی گردد و اگر جمع کل دارایی های شرکت نسبت به جمع کل بدهی ها فزونی داشته باشد، موجبات صدور حکم ورشکستگی شرکت فراهم نیست. با کمک بهترین وکیل قرارداد تجاری در تهران بررسی م یکنیم. با ما همراه باشید.


رأی دادگاه بدوی شرایط تحقق ورشکستگی

در خصوص دعوی ش. با وکالت ن.ش. و ف.ب. به طرفیت شرکت ف. با وکالت م.ب. به خواسته صدور حکم ورشکستگی به انضمام کلیه خسارات دادرسی ازجمله حق الوکاله وکیل، دادگاه با عنایت به مستندات ابرازی خواهان جهت بررسی ادعای مطروحه جلب نظر کارشناس را ضروری دانسته موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس منتخب نظریه خود را طی لایحه 4015-24/12/92 به دادگاه ارائه کرده است.

با توجه به شرایط تحقق ورشکستگی و فزونی جمع کل دارایی ها نسبت به جمع کل بدهی ها مثبوت در گزارشات مالی شرکت ف. (سهامی خاص) در پایان سال مالی 1390 و توقف شرکت از لحاظ فنی احراز نگردیده که به نظر دادگاه نظریه ابرازی منافاتی با اوضاع واحوال محقق و مسلم قضیه نداشته. از آنجائی که خواهان نیز دلیلی بر توقف شرکت خوانده برای دادگاه اقامه و ارائه ننموده .

لذا دادگاه خواسته خواهان را با توجه به شرایط تحقق ورشکستگی متکی به دلیل تشخیص نداده و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. رییس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یازرلو


رأی دادگاه تجدیدنظر استان

ش.ی با وکالت خانم ن.ش. و آقای ف.ب. به طرفیت شرکت ف. 2-آقای ب.ک. نسبت به دادنامه شماره 093- 8/2/93 شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. بر اساس دادنامه موصوف، در خصوص دعوی تجدیدنظرخواه به طرفیت شرکت ف. به خواسته صدور حکم ورشکستگی با اتکا به نظریه کارشناس رسمی دادگستری که جمع کل دارایی های شرکت را نسبت به بدهی ها را مثبت اعلام و توقف شرکت را از لحاظ فنی احراز ننموده، حکم به بطلان دعوی صادرشده است. اینک با بررسی محتویات پرونده:

  • اولاً- در مورد تجدیدنظر خوانده ردیف دوم با توجه به شرایط تحقق ورشکستگی و با توجه به اینکه در دادنامه تجدیدنظر خواسته رأیی در مورد نامبرده صادر نگردیده. به استناد مواد 349 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می شود.
  • ثانیاً تجدیدنظرخواهی ش. علیه شرکت ف. نسبت به دادنامه بدوی وارد و موجه نیست . زیرا توقف شرکت تجاری به صرف عدم پرداخت دین حاصل نمی گردد. برای صدور حکم ورشکستگی کفایت نمی کند. چنانچه دارایی شرکت مثبت بوده و عملاً پرداخت بدهی شرکت ممکن باشد، نمی توان آن را ورشکسته تلقی نمود.چون در مانحن فیه حسب نظریه کارشناس که مخالفت نظریه تقدیمی با اوضاع واحوال معلوم و محقق مورد کارشناسی محرز نگردیده.جمع کل دارایی های شرکت نسبت به جمع کل بدهی ها، فزونی دارد.
حکم نهایی شرایط تحقق ورشکستگی

به عنوان حکم نهایی در شرایط تحقق ورشکستگی می خوانیم که موجبات صدور حکم ورشکستگی شرکت فراهم نبوده است ازاین رو به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته که موافق مقررات قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرشده تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است. رییس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 دوبحری ـ قیصری


وکیل متخصص در شرایط تحقق ورشکستگی

دفتر حقوقی محمد حاجیلو وکیل پایه یک دادگستری آماده ارائه خدمات در زمینه های کیفری و حقوقی هستیم. در ص.رت نیاز به مشاوره تخصصی در مواردی دیگر جز موضوعات ورشکستگی اعم از شرایط تحقق ورشکستگی می توانید وارد لینک های زیر شوید:

HAJILOU MOHAMMAD

نظرات بسته شده است.

تماس باما