تماس با ما

رابطه بذل مهریه و عسر و حرج برای طلاق چیست؟

بذل مهریه و عسر و حرج

انحلال عقدنکاح را طلاق و جدایی زوجین در نظر می گیریم. در مواقعی که زن و شوهر تحت هیچ شرایطی به تفاهم نمی رسند موضوع درخواست طلاق مطرح می شود. در این باب می خواهیم موضوع و رابطه بذل مهریه و عسر و حرج را بررسی نماییم.

زوجین برای سپری شدن مراحل قانونی از بهترین وکیل در تهران که متخصص در امور طلاق است، کمک می گیرند. به دلیل مسلط بودن وکیل طلاق برقوانین روند سپری شدن مراحل جدایی و طلاق پیشبرد بهتری خواهد داشت. 

بذل مهریه و عسر و حرج

طبق نظرات بهترین وکیل خانواده در تهران ، وقتی طلاق از طرف زوجه عنوان می شود، وی به دلیل عسر و حرجی که دارد و از ادامه ی زندگی باز می ماند، تصمیم به بذل مهریه خود می گیرد. در این بین، با توجه به اینکه زوجه مهریه خود را بر زوج می بخشد، زوج نیز با این موضوع که وی را طلاق بدهد، موافقت می نماید. این بحث مفهوم ترین و قابل درک ترین تعریف میان بذل مهریه و عسر و حرج است.

رابطه میان بذل مهریه و عسر و حرج

در صورت مواجهه با پرونده های حقوقی در حوزه بذل مهریه و عسر و حرج می توانید از مشاوره تخصصی با وکیل مربوطه بهره مند گردید. جهت مشاوره با محمد حاجیلو، از شماره تلفن وکیل پایه یک دادگستری که در این امر تخصص دارد، استفاده نمایید: 09121275588 و 02128425688

البته گفتنی است که اگر با پرونده های کیفری سر و کار دارید، پیشنهاد ما به شما، بهره مندی از مشاوره تخصصی با بهترین وکیل کیفری در تهران است


دادنامه بذل مهریه و عسر و حرج

بهترین وکیل مهریه در تهران اذعان می دارد که رابطه میان بذل مهریه و عسر و حرج در قانون مدنی تعریف می شود. مطابق ماده 1130 قانون مدنی: در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان چه عسروحرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌ شود. دادنامه مربوطه را در ارامه ارائه می دهیم.

خلاصه جریان پرونده

در خلاصه دادنامه مرتبط با بذل مهریه و عسر و حرج بر حسب محتویات پرونده س.غ. با وکالت آقای ع.ج. به طرفیت ع.الف. دادخواست به خواسته صدور رأی مبنی بر گواهی عدم امکان سازش(طلاق) به علت عدم پرداخت نفقه و نیز سوء رفتار به دادگاه عمومی شهرری تقدیم و در شرح آن اظهار داشته با تقدیم دادخواست در موقعیت قانونی موکله اینجانب(س.غ.) برابر تصویر مصدق نکاح نامه پیوست دادخواست در تاریخ 2/7/84 به عقد دائمی خوانده آقای ع.الف. درآمده. همسر شرعی و قانونی وی گردیده .

حسب اظهار موکله خوانده به مدت 16 ماه هیچگونه نفقه ای پرداخت ننموده . سوء رفتار دارد. امکان زندگی مشترک با خوانده وجود ندارد و عسر و حرج موکله با شرایط فوق فراهم گردیده. پرونده به شورای حل اختلاف ارسال و با توجه به عدم حضور زوجین با ابلاغ و اطلاع پرونده به دادگستری اعاده شده است. به شعبه هشتم دادگستری شهرری ارجاع شده است.

شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 00929-12/6/92 اعلام داشته است:

رای دادگاه تجدید نظر در باب بذل مهریه و عسر و حرج اینگونه آغاز می گردد: نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده و وفق قانون صادر گردیده. ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم گردد. اعتراض نامبرده را رد و حکم تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید.

آقای ع.ج. به وکالت از خانم س.غ. از دادنامه صادره فوق فرجام خواهی نموده است. اظهار داشته که کلیه نفقاتی را که تأدیه نموده، به جبر و اجبار قانون بوده. مفارقت طولانی آنها مبین کراهت و تنفر زوجه از زوج می باشد. این موضوع از سوی محاکم بدوی و تجدیدنظر استان تهران مورد توجه قرار نگرفته است. موکله صراحتاً اعلام می دارد که به هیچ وجه حاضر به ادامه زندگی با فرجام خوانده نمی باشد.

پرونده برای رسیدگی به فرجام خواهی زوجه به دیوان عالی کشور ارسال می شود. به این شعبه(26) ارجاع می شود.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ربّانی نژاد عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 00929-12/6/92 فرجام خواسته مشاوره نموده

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اعتراض فرجام خواهی در باب بذل مهریه و عسر و حرج زوجه خانم س.غ. با وکالت آقای ع.ج. به طرفیت زوج آقای ع.الف. نسبت به دادنامه فوق صادره از شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در تأیید دادنامه شماره 661-21/4/92 صادره از شعبه هشتم دادگاه حقوقی(خانواده) شهرری می باشد؛

با توجه به محتویات پرونده نظر به کراهت شدید زوجه از زوج که حاضر شده عمده مهریه خود را بذل نماید. به قول معروف(مهرم حلال جانم آزاد) اقدام به گذشت از حقوق حقه خود نموده . نشانی از عسر و حرج است. استشهادیه پیوست پرونده که به امضاء حدود ده نفر رسیده است. مؤیّد ادعای زوجه می باشد. فلذا فرجام خواهی زوجه با مشخصات فوق وارد تشخیص، ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته، پرونده به استناد بند ج ماده 401 ق.آ.د.م به شعبه هم عرض دادگاه صادر کنندۀ رأی منقوض ارجاع می گردد.
رئیس شعبه 26 دیوان عالی کشور – عضو معاون
انصاری – ربّانی نژاد 


بذل مهریه و عسر و حرج زوجه

وکیل متخصص در عسر و حرج

بهترین وکیل طلاق توافقی در تهران اذعا می دارد که به عنوان نتیجه گیری در این بخش یادآوری می کنیم که برای پبدا کردن وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور طلاق کارنامه کاری وی را مدنظر داشته باشید. وکیلی را انتخاب کنید که اشراف کامل بر مسائل حقوقی و قوانین مربوط به مسائل خانواده از جمله رابطه میان بذل مهریه و عسر و حرج داشته باشد. همچنین تجربه پیشبرد پرونده های مرتبط در کارنامه وی را ببینید.

این مورد را فراموش نکنید که اگر در بحث طلاق با امور ملکی مواجه شدید، پیشنهاد ما با شما، استفاده از راهنمایی های بهترین وکیل ملکی در تهران است.

HAJILOU MOHAMMAD

نظرات بسته شده است.

تماس باما