تماس با ما

ثبت نقل و انتقالات سهام در دفتر سهام شرکت

وکیل ثبت نقل و انتقالات سهام

در این مقاله می خواهیم مبحث ثبت نقل و انتقالات سهام را مورد استفاده قرار دهیم. اغلب شرکت های بزرگ برای امور شرکت از قبیل انتقال سهام در کنار سیستم مدیریتی خود به منظور جلوگیری از بروز مشکلات قانونی داشتن وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور تجاری را ضروری می دانند.

امور تجاری شامل امور تاجر، امور شرکت ها ( انتقال سهام )، اسناد تجاری، ورشکستگی تاجر و شرکت‌های تجاری، انعقاد قراردادهای تجاری و بازرگانی، دعاوی بین شرکت و شرکا، معاملات تجاری و معاملات بین المللی تجاری، اعتبارات اسنادی، قراردادهای حمل و نقل بین المللی ،سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم خارجی و…  می باشد.

ضمن بررسی این موضوع راه ارتباطی با بهترین وکیل در تهران متخصص در امور شرکت ها را ارائه می دهیم.

ثبت نقل و انتقالات سهام

یکی از مسایل حقوقی در شرکت ها به خصوص در شرکت های تجاری که در آن به کمک گرفتن از وکیل نیاز است و افراد برای طی مراحل قانونی نیاز به مشاوره حقوقی دارند ثبت نقل و انتقالات سهام شرکت ها و ورشکستگی در شرکت هاست. این موضوع را به خاطر داشته باشید که در صورت مواجه با امور ورشکستگی باید از مشاوره با بهترین وکیل ورشکستگی در تهران بهره مند گردید. در ادامه به منظور آگاهی بیشتر، دادنامه مرتبط با نقل و انتقالات سهام را برای کاربران عزیز قرار می دهیم.

ثبت نقل و انتقالات سهام در دفتر شرکت
وکیل تجاری وکیل پایه یک دادگستری

برای استفاده از مشاوره تلفنی و یا رزرو مشاوره حضوری با محمد حاجیلو، با شماره تلفن وکیل پایه یک دادگستری تماس بگیرید: 09121275588  و 28425688-021


دادنامه نقل و انتقالات سهام شرکت

پیام: عدم ثبت نقل و انتقال سهام در دفتر سهام شرکت موجب بی اعتباری چنین نقل و انتقالی نخواهد بود.

مستندات: مواد 39 و 40 قانون تجارت

رأی دادگاه بدوی نقل و انتقالات سهام

در ابتدا برای رای بدوی ثبت نقل و انتقالات سهام داریم: در مورد دعوی آقای ه.م. به وکالت از آقای ع.ق. به طرفیت آقایان و خانم ها الف. و ب. ج. و د. همگی شهرت ت. با وکالت بعدی آقای ع. به خواسته ابطال صورت جلسه مورخ 27/8/1365 مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی الف. در حال تصفیه دادگاه با عنایت به اینکه نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص الف. به خواسته میزان 50 سهم از 100 سهم به استناد صورت جلسه مورخ 27/8/1355 صورت پذیرفته است.

نظر به اینکه نقل و انتقال سهام بی نام به صورت سند در وجه حامل و نقل و انتقال سهام با نام با قبض و اقباض صورت می پذیرد. عدم ثبت این انتقالات در دفتر سهام شرکت امری اثباتی تلقی می شود. که عدم ایفای تعهد از ناحیه شرکت لطمه ای به اساس نقل و انتقال و معامله سهام وارد نمی کند.

در ادامه بررسی دادنامه مذکور می خوانیم:

برای بررسی موضوع ثبت نقل و انتقالات سهام در این دادنامه می خوانیم: زیرا که قانونگذار در ماده 39 و40 قانون تجارت اساساً در مقام ایراد خدشه به اصل نقل و انتقال سهام بدون رعایت تشریفات قانونی نیست. به تبعیت و ناشی از اصل صحت و تأثیر مبنی بودن معاملات مقرر نداشته که رابطه قراردادی بین سهامدار واگذارنده و منتقل علیه بی اعتبار و بی اثر گردد. چه آنکه بی اعتباری و عدم [قابلیت] استناد این نقل و انتقال فقط در مقابل اشخاص ثالث و شرکت شخصیت حقوقی مؤثر می باشد.

نظر به اینکه نقل و انتقال و قبض و اقباض سهام شرکت بعد از اعلام انحلال آن و با صدور حکم بر بطلان اعلام انحلال و استصحاب بقای شخصیت حقوقی شرکت خدشه ای به قبض و اقباض و نقل و انتقالات سهام بین صاحبان سهام چه در حال تصفیه یا بدون آن وارد نمی کند.

دلیل قانونی:

به عنوان دلیل قانونی در بررسی موضوع ثبت نقل و انتقالات سهام در این دادنامه می خوانیم:

زیرا که سهام از جمله حقوق مادی دارنده آن محسوب می گردد. که صاحب سهم با اعمال حقوق مالکانه خود موافق قانون و اصول مسلم حقوقی و فقهی مبادرت به انعقاد عقد و نقل و انتقال آن حق می نماید. این نقل و انتقالات مربوط به صاحب سهم منفک و منجزی از شخصیت حقوقی شرکت می باشد. به لحاظ همین انفکاک شخصیت، تصفیه یا بقای شرکت تأثیری در نقل و انتقالات سهام صاحبان حق سهم ندارد.

نتیجه:

در بخش پایانی دادنامه مذکور در باب ثبت نقل و انتقالات سهام شرکت داریم:

موید همین امر عدم طرح دعوی خواهان به طرفیت شرکت و اقامه آن بر خریداران سهام می باشد. مع الوصف دادگاه با استصحاب مالکیت واگذارنده سهام و با لحاظ حاکمیت اصل صحت و استحکام معاملات و اصل مبنی بودن معاملات و لزوم تعهد و پایبندی متعاقدین به تعهدات خود در وفای به عهد و به استناد مواد 10 و 185 و 219 و 223 قانون مدنی و مفهوم 40 قانون تجارت دعوی خواهان را ثابت . بر حق می داند و حکم بر بی حقی ایشان و بطلان دعوی نامبرده صادر و اعلام می دارد.

حکم صادر شده حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی تهران – مداحی


رأی دادگاه تجدیدنظر استان برای ثبت نقل و انتقالات سهام

برای تجدید نظر خواهی در موضوع ثبت نقل و انتقالات سهام در دادنامه مورد نظر آمده: دیدنظرخواهی آقای الف.م. با وکالت آقای ک. به طرفیت ورثه مرحوم ت. آقایان و خانم ها الف. و ب. و ج. با وکالت آقای دکتر ع.م. نسبت به دادنامه شماره 00081 مورخ 19/2/1390 صادره از شعبه محترم چهارم دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع پرونده کلاسه 00326 که به موجب آن حکم بر بی حقی و بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال صورت جلسه مورخ 27/8/1365 مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی الف. که (در حال تصفیه که حسب صورت جلسه مذکور میزان پنجاه سهم از یک صد سهم به تجدیدنظرخواندگان انتقال یافته) صادر گردیده .

نتیجه:

به عنوان نتیجه در دادنامه تجدید نظر خواهی موضوع ثبت نقل و انتقالات سهام آمده:

انطباقی با جهات تجدیدنظر مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ندارد . دادنامه فوق الذکر با توجه به محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی به طور مبسوط و مستدل صادر گردیده. در این مرحله از رسیدگی نیز دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد. از ناحیه تجدیدنظرخواه اقامه نشده بناء علی هذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی فوق الذکر ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید.

رأی صادره قطعی است.رئیس شعبه7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

مستشار دادگاه شامانی – نامدار


وکیل ثبت نقل و انتقالات سهام در تهران

به عنوان نتیجه گیری در این بخش یادآوری می کنیم که، برای پبدا کردن وکیل خوب تجاری در موضوع ثبت نقل و انتقالات سهام شرکت ها، کارنامه کاری وی را مدنظر داشته باشید.

وکیلی را انتخاب کنید که اشراف کامل بر مسائل حقوقی و قوانین تجاری دارد. همچنین باید تجربه همکاری با مجموعه ها و شرکت های تجاری را در کارنامه وی ببینید.

در دفتر حقوقی محمد حاجیلو، بهترین وکیل شرکت در تهران آماده ارائه سایر خدمات، در زمینه های کیفری و حقوقی اعم از ملکی، تجاری، ورشکستگی،خانواده،انحصار وراثت و … می باشیم. با ما تماس بگیرید:
09121275588 و 28425688-021

admin

HAJILOU MOHAMMAD

نظرات بسته شده است.

تماس باما