تماس با ما

نمونه دادنامه عقد هبه را بخوانید

دادنامه عقد هبه

در مقاله ای جداگانه، به بررسی یکی از مهمترین عقود به نام عقد هبه پرداختیم. حال در این مقاله بر آنیم تا دادنامه عقد هبه را به منظور آشنایی با نظر قضات در این زمینه ارائه دهیم. در صورت تمایل برای پاسخ به پرسش های خود در این زمینه می توانید از مشاوره با بهترین وکیل در تهران بهره مند گردید. راه های ارتباطی ضمن این مقاله ارائه می گردد. با ما همراه باشید.

عقد هبه

همانطور که در مقالات پیشین گفتیم، عقد هبه عقدی است که به واسطه یک هدیه تحقق می یابد. این امر، مسائل حقوقی ای را در بر دارد. بهترین وکیل ملکی در تهران اذعان میدارد شاهد این عقد در امور ملکی هستیم.

به منظور مطالعه بیشتر کلیک کنید: عقد هبه

بعد از مطالعه دادنامه عقد هبه در می یابید که مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور قراردادها در ابن موضوع، امری الزامی به شمار می آید. استفاده از تجربه یک وکیل در زمینه قرارداد ها می‌تواند تاثیر به سزایی در انجام مراحل قانونی و حصول نتیجه مطلوب بگذارد. دفاعیات و لوایح تقدیمی وکیل در جریان رای قضات بیشترین تاثیر را دارد.

دادنامه عقد هبه
دادنامه عقد هبه

همانطور که می دانید، امور مربوط به عقد هبه معمولا اموری حقوقی هستند. اما این نکته را در نظر داشته باشید در صورت ورود پرونده به فاز کیفری، بهترین راهکار مشاوره با بهترین وکیل کیفری در تهران می باشد. از این موضوع تاثیر گزار غافل نمانید.


برای استفاده از مشاوره آنلاین و یا رزرو مشاوره حضوری با محمد حاجیلو، با شماره تلفن وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امر قرارداد، تماس بگیرید: 09121275588 و 28425688-021


دادنامه عقد هبه

در این بخش، پس از یاد آوری جزئی در این دادنامه عقد هبه را ارائه می دهیم. موضوع: ثبت هبه نامه الزامی است. درصورتی که هبه به ثبت نرسیده باشد، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمی شود. مستندات: مواد 47 و 48 قانون ثبت‌اسناد و املاک

رای دادگاه بدوی

شروع دادنامه عقد هبه اینگونه آغاز میگردد: در خصوص دعوی آقای ح.ل. به وکالت از هیئت امنای چ. اسلامشهر به طرفیت 1- الف.ع. 2- ج.ع. 3- الف.ع. 4- ن.ع. 5-ک.ع. 6- ع.ع. 7- خ.ع. 8- ع.ع. به خواسته صدور حکم بر تأیید و تنفیذ عقد هبه معوض پیوستی و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ مشاعی یک قطعه زمین به متراژ 300 مترمربع دارای پلاک ثبتی عرصه از 42 اصلی و اعیانی دارای پلاک ثبتی 146 فرعی از اصلی مذکور (42) به انضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله با این توضیح که خواهان در ایضاح خواسته خود اظهار داشته که طبق صلح نامه رسمی به شماره 29357 مورخه 18/2/1338 دفترخانه تهران ملک مذکور را آقای الف.ق. به مرحوم م.ع. مورث خواندگان منتقل شده است.

بررسی موضوع

در بررسی موضوع کلی در دادنامه عقد هبه می خوانیم: خوانده ردیف اول که احد از ورثه مرحوم م.ع. می باشد، مقدار 300 مترمربع مشاعی اعم از عرصه و اعیان ملک مذکور را به هیئت امنا مسجد چ. واگذار نموده است. خواندگان را مجهول المکان اعلام می نماید. نظر به محتویات پرونده که:

  • اولاً: خواهان دعوی خود را به طرفیت ورثه مرحوم م.ع. تقدیم نموده است. لیکن دلیل یا گواهی انحصار وراثت خواندگان را ارائه ننموده است.
  • ثانیا: دعوی تنفیذ هبه نامه که به عنوان سند مدرکیه دعوی ارائه گردیده است، نوعی درخواست تأمین دلیل محسوب می شود. دعوی تنفیذ و تأیید دلایل دعوی، دعوی واقعی محسوب نمی شود. مگر در مواردی که مطابق نص صریح قانون (تنفیذ وصیت نامه) باشد.
  • ثالثا: مطابق ماده 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک ثبت هبه نامه الزامی است. درصورتی که به ثبت نرسیده باشد در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.
نتیجه گیری نهایی

در پایان به عنوان رای دادگاه بدوی در دادنامه عقد هبه می خوانیم: لذا نظر به مراتب فوق، دعوی خواهان مطابق با مقررات قانونی تقدیم نشده است مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر ـ حسنی


رای دادگاه تجدید نظر استان

در ابتدای رای دادگاه تجدید نظر استان در دادنامه عقد هبه می خوانیم: در خصوص تجدیدنظرخواهی م.ف. و ر.ف. [و] ش.ص. و ر.الف.[و] ع.ص. و الف.ب. و ب.ق. به طرفیت ع.ع.، خ.ع.، ک.ع.، ع.ع.، ن.ع.، الف.ع. و ج.ع. نسبت به دادنامه شماره 884 مورخ 8/8/1392 شعبه محترم پنجم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظر خواهان ها به خواسته الزام تجدیدنظر خواندگان به تنظیم سن رسمی انتقال شش دانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 42 اصلی و اعیانی آن به پلاک ثبتی 146 فرعی از اصلی مذکور به انضمام پرداخت خسارت دادرسی صادر شد.

نتیجه گیری نهایی:

نهایتا نتیجه رای دادگاه تجدید نظر استان در مورد دادنامه عقد هبه به این شرح است: دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده و حکم مزبور وفق موازین قانونی و اصول حقوقی صادر گردیده است مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته عیناً تأیید می گردد این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ نوروزی


وکیل متخصص عقد هبه

دفتر حقوقی محمد حاجیلو وکیل پایه یک دادگستری آماده ارائه خدمات در زمینه های مختلف حقوقی و کیفری و تنظیم قرارداد می باشد. مساله قابل اهمیت تنها رای بدوی نیست. بسیاری از افراد دارای پرونده ای در مرحله تجدید نظر هستند. در نتیجه نیامند وکیلی می باشند تا با بررسی دقیق دادنامه عقد هبه بهترین لوایح را برای مرحله تجدید نظر آماده نمایند.

برای مشاوره با بهترین وکیل قرارداد تجاری در تهران در ارتباط با عقد هبه با ما تماس بگیرید: 09121275588 و 28425688-021

admin

نظرات بسته شده است.

تماس باما