تماس با ما

مطالبه خسارت ناشی از سقوط درختان ممکن است؟

خسارت ناشی از سقوط درختان

در این مقاله بر آنیم تا با راهنمایی بهترین وکیل در تهران به بررسی موضوع خسارت ناشی از سقوط درختان با ارائه یک نمونه دادنامه مرتبط بپردازیم. در این باره چه می دانید؟ آیا مطالبه این خسارت ممکن است؟ اگر در این باب سوالی در ذهن دارید با ما همراه باشید.

وکیل کمیسیون ماده 100 که با سایر امور مربوط به شهرداری ها نظیر مطالبه خسارت ناشی از سقوط درختان نیز آشناییت دارد، تاکید می کند که:

در ارتباط با مطالبه خسارت ناشی از سقوط درختان باید بدانید. که حفظ و نگهداری درختان در محدوده شهر و قطع یا اصلاح آن ها در صورت وجود شواهد و قرائن مبنی بر شکستن احتمالی آن ها و جبران خسارت وارده به شهروندان ناشی از قصور یا تقصیر شهرداری، به عهده شهرداری است. به غیر از این موارد نمی توان در سایر موارد مطالبه خسارت نمود.

دادنامه خسارت ناشی از سقوط درختان

به منظور آشنایی بیشتر با اموری چون مطالبه خسارت ناشی از سقوط درختان در این بخش بر آنیم تا یک نمونه رای مبنی بر این موضوع ارائه دهیم. با مطالعه این موضوع می توانید دید نسبتا خوبی نسبت به نظر قضات و رویه قضایی در این باب پیدا نمایید. از همراهی شما سپاسگزاریم.

مطالبه خسارت ناشی از سقوط درختان

در نظر بدارید در دفتر حقوقی محمد حاجیلو و همکاران این امکان برای شما فراهم است تا از مشاوره تخصصی با بهترین وکیل حقوقی و بهترین وکیل کیفری در تهران بهره مند گردید. بدین منظور می توانید از راه های ارتباطی موجود و شماره تلفن وکیل پایه یک دادگستری استفاده نمایید: 09121275588 و 02128425688


شماره پرونده: 9309982164400269 شماره دادنامه: 9309972164400776  تاریخ: 1393/10/27

رأی دادگاه در خصوص مطالبه خسارت ناشی از سقوط درختان:

در خصوص دعوی آقای م. م. به طرفیت شهرداری منطقه 5 تهران. به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ سی و چهار میلیون ریال با احتساب خسارت دادرسی بابت سقوط درخت روی اتومبیل پراید متعلق به خواهان. توضیح اینکه به شرح دادخواست اعلام شد. بر اثر طوفان و شکستن و سقوط درخت روی اتومبیل موصوف دچار خسارت می شود. علیرغم مراجعه به شهرداری منطقه 5 موفق به وصول خسارت نمی شود. خسارت وارده به مبلغ سی میلیون ریال به اضافه هزینه کارشناسی به مبلغ چهارمیلیون ریال می‌ باشد.

دادگاه نظر به اینکه

  • 1- گواهی بدون شماره و تاریخ منتسب به شهرداری منطقه 5 (برگ صفحه یک و بیست و پنج پرونده)
  • 2- نظریه کارشناس تأمین دلیل به شماره 86/227/93 – 18/3/93 (برگه صفحه سه پرونده)
  • 3- نظریه کارشناس رسمی دادگستری به شماره 196/202/93 – 17/3/93 (برگه صفحه 5 پرونده)
  • 4- تصاویر تهیه شده از صحنه (برگه های صفحه شش، هفت، هشت و نوزده تا بیست و دو پرونده)
  • 5- تصدیق خوانده به شرح لایحه ثبتی به شماره 9301657 – 24/6/93 در خصوص وقوع حادثه و ورود خسارت به خواهان.
  • 6- تأیید ادعای خواهان به شرح جلسه رسیدگی مورخه 26/8/93 توسط دو نفر از مطلعین حاضر در صحنه مبنی بر اینکه درخت موصوف توخالی (تهی) بوده (اظهارات آنان به شرح جلسه رسیدگی مورخه 22/10/93)

این موارد به‌ عنوان اماره قانونی و قضایی مؤید ادعای خواهان است. پاسخ شهرداری به شرح لایحه مذکور و جلسات رسیدگی مبنی بر اینکه حادثه قهری خارج از حیطه شهرداری است به‌ عنوان دلیل قانونی برخلاف آن محسوب نمی‌ شود. چرا که حفظ و نگهداری درختان در محدوده شهر و قطع یا اصلاح آن‌ها در صورت وجود شواهد و قرائن مبنی بر شکست احتمالی آن‌ ها و جبران خسارت به شهروندان ناشی از قصور یا تقصیر شهرداری از وظائف شهرداری است.

نظر نهایی دادگاه در ارتباط با مالبه خسارت سقوط درختان طبق آنچه تا بدین جا گفتیم به شرح زیر است:

با تطبیق میزان خواسته خواهان با نظریه کارشناسان و با احراز مالکیت خواهان نسبت به اتومبیل موصوف به دلالت کپی اسناد پیوست دادخواستT با وارد و ثابت و دانستن دعوی وی مستنداً به مواد یک و دو از قانون مسئولیت مدنی و مواد 1321 تا 1324 از قانون مدنی و مواد 198 و 519 از قانون آئین دادرسی مدنی رأی به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی و چهارمیلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران

علی اصغر ابراهیمی

رای دادگاه تجدید نظر استان در ارتباط با مطالبه خسارت ناشی از سقوط درختان نیز از قرار زیر است:

در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه 5 تهران به طرفیت م. م. نسبت به دادنامه شماره 776 – 27/10/93 صادره از شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه 400269/119/93 که به موجب آن نامبرده به مبلغ 34/000/000 ریال بابت اصل خواسته خسارت وارده به اتومبیل پراید در اثر سقوط درخت روی آن و پرداخت 1/350/000 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردیده مورد بررسی قرار گرفت.

از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده، دادنامه موافق قوانین و مقررات موضوعه بوده و لایحه تجدیدنظرخواه متضمن جهت موجهه نقض آن نمی‌باشد؛ زیرا توجهاً به ماده 1 و 2 و 3 قانون مسئولیت مدنی مصوب 7/2/39 و نظریه کارشناس رسمی دادگستری که از هرگونه ایراد و اعتراض مؤثر مصون بوده و طبق ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر پذیرش نظرات کارشناسان رسمی است.

مگر اینکه نظرات آنان با اوضاع و احوال معلوم و مسلم قضیه مطابقت نداشته باشند، که در ما نحن فیه تاکنون این امر محقق نشده و موجبات عدم پذیرش مراتب فراهم نگردیده. لذا به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض، دادنامه بدوی تأیید و استوار می‌گردد. این رأی قطعی است.

شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رییس و مستشار

محمدباقر قربان وند – سیدوجیح الله فهیمی گیلانی

HAJILOU MOHAMMAD

نظرات بسته شده است.

تماس باما