افراز و تقسیم ترکه

تقاضای افراز یا تقسیم ترکه از آنجا که نحوه ای ازتقسیم اموال متوفی است، نیازمند رسیدگی قضائی بوده و باید در دادگاه انجام شود.

این دادخواست یا تقاضا باید به طرفیت کلیه وراث انجام شود.پس از تهیه گواهی انحصار وراثت و فرم های لازم از اداره دارائی اقدام به طرح دادخواست و اقامه دعوا میکنیم.

تقاضای افراز ترکه و دادنامه ی مرتبط با آن
افراز ترکه

خلاصه جریان پرونده

آقای م.س. به وکالت مع الواسطه از خانم ن.ص.، به طرفیت خانم ها و آقایان الف. و الف.ق. و پ. و م.ص. به خواسته »تقاضای صدور حکم مبنی بر افراز سهم الارث موکل از یک دستگاه آپارتمان مسکونی موروثی با پلاک ثبتی 22027 فرعی از 2395 اصلی بخش ده حوزه ثبتی تهران است

دادخواست تقدیم و ضمن آن توضیح داده

پدر موکله در تاریخ 22/4/63 فوت شده . ورثه حین الفوت خانم الف.ق. (همسر) و ن.، م. و پ. فرزندان بوده اند.

وکیل خواهان به پیوست فتوکپی تصمیم واحد ثبتی را تقدیم که حاکیست با توجه به رأی وحدت رویه شماره 719 مورخ 20/2/90 افراز سهم الارث در صلاحیت دادگاه می باشد. دادگاه در تاریخ 2/11/91 با حضور وکیل خواهان تشکیل و خواسته به شرح دادخواست تقدیمی اعلام میگردد.

سپس

دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره1244 – 4/11/91 با استدلال اینکه درخواست افراز مال مشاع در صلاحیت اداره ثبت و اسناد منطقه بوده به غیر از آن که صاحبان سهام صغیر یا محجور باشند و اینکه رأی وحدت رویه شماره 719 در خصوص تقسیم ترکه است قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع ثبتی صادر و پرونده در اجرای ماده 28 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال و در دستور کار این شعبه قرار می گیرد.


رأی شعبه دیوان عالی کشور

افراز نحوه ای از تقسیم است، خواسته وکیل خواهان هم افراز سهم الارث موکل خود از یک دستگاه آپارتمان مسکونی موروثی دارای پلاک ثبتی شماره 22027 فرعی از 2395 اصلی بخش ده تهران قید شده است که همان ماترک است بنابراین با لحاظ ماده 300 قانون امور حسبی تقسیم ترکه بین وراث ولو صرفاً مال غیر منقول باشد، محتاج رسیدگی قضائی است و باید در دادگاه به عمل آید نتیجتاً و مستنداً به رأی وحدت رویه شماره 719-20/2/1390 ضمن نقض دادنامه شماره 1244 – 4/11/91 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی تهران پرونده به منظور ادامه رسیدگی در دادگاه اعاده می شود.

 رییس شعبه 3 دیوان عالی کشور- مستشار 

 غفار پور – شاملو


HAJILOU MOHAMMAD

نظرات بسته شده است.

تماس باما