تماس با ما

بهتریم وکیل

اجازه تجدید بنا از دادگاه

اجازه تجدید بنا از دادگاه به علت پایان رسیدن عمر مفید ساختمان

درصورتی‌که اکثریت مالکان آپارتمانی، متقاضی تجدید بنا به دلیل پایان رسیدن عمر مفید ساختمان یا فرسودگی کلی و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی ناشی از آن باشند باید نظریه هیئت سه‌نفره کارشناس منتخب تمام مالکین در باره موضوع فوق را تقدیم نمایند و در فرضی که کلیه مالکین در انتخاب اعضاء هیئت توافقی…

تماس باما