تماس با ما

شرط ضمن عقد در قرارداد ها را بدانید

در عقد انواع قرارداد ها اعم از تجاری یا ملکی، باید با آگاهی از شرایط ضمن عقد، عمل نمایید. این شرط می تواند بیشترین تاثیر را در آینده کاری یک قرارداد دارا باشد. مقاله پیش رو در ارتباط با شرط ضمن عقد در قرارداد می باشد. ضمن ارائه راه ارتباطی با بهترین وکیل در تهران که در امور قراردادها نخصص دارد، دادنامه مرتبط با این موضوع را نیز ارائه می دهیم. با ما همراه باشید.

شرط ضمن عقد در قرارداد

شرط ضمن عقد در قرارداد به شرطی اتلاق می شود که در متن قرارداد نوشته می شود. سپس قرارداد مورد نظر پس از بررسی های لازم با توافق طرفین به امضا می رسد. این شرط طرفین را مسئول اجرای تعهدات توافقی می کند. شرط ضمن عقد در مفاد قرار داد نوشته می شود.

شرط ضمن عقد در قرارداد تجاری

اگر در قرار دادی با این موضوع رو به رو شدید که یکی از طرفین به شرط ضمن عقد در قرارداد های تجاری پایبند نیست، همچنین مسئولیتی در قبال انجام تعهداتش نمیپذیرد، به منظور پیگیری می توانید از بهترین وکیل قرارداد تجاری در تهران کمک بگیرید. این وکیل تجاری با داشتن دانش به روز نسبت به قوانین تجاری در قرارداد ها نقش موثری دارد.

شرط ضمن عقد در قرارداد ملکی

آگاهی از شرط ضمن عقد در قرارداد های ملکی نیز مانند قرار داد های تجاری از اهمیت بالایی برخوردار است. چرا که عقد هرگونه قرارداد ملکی، بخش اعظمی از سرمایه افراد را درگیر می کند. از این رو قبل از هر اقدامی توصیه می شود استفاده از مشاوره تخصصی با بهترین وکیل ملکی در تهران را از دست ندهید.

اما این نکته را در امور ملکی تمییز دهید که، در امور سرقفلی در حوزه ی ملکی، شرط پشیمانی از دید فراختری باید بررسی گردد. بدین منظور پیشنهاد ما به شما، مشاوره تخصصی با بهترین وکیل سرقفلی در تهران است. بدین منظور، کلیک نمایید.

وکیل پایه یک دادگستری وکیل تجاری شرط ضمن عقد در قرارداد ها

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی در ارتباط با مسائل مرتبط می توانید برای مشاوره آنلاین با محمد حاجیلو، با شماره تلفن وکیل پایه یک دادگستری تماس بگیرید: 021-28425688 و 09121575588


دادنامه شرط ضمن عقد در قرارداد

دادنامه پیش رو در موضوع شرط ضمن عقد در قرارداد ها با موضوع: ذکر عبارت «در صورت پشیمان شدن از معامله » از مصادیق خیارات نیست، مورد بررسی قرار می دهیم. مستندات: ماده 401 قانون مدنی

خلاصه جریان پرونده

در خلاصه جریان پرونده برای موضوع شرط ضمن عقد در قرارداد می خوانیم: به حکایت محتویات پرونده خانم هـ .ب. با وکالت خانم ز.ع. وکیل دادگستری دادخواستی به خواسته ابطال و بی اعتباری عقد بیع و مبایعه نامه در خصوص پلاک های 122 ـ 124 ـ 125 فرعی از 28 اصلی بخش 5 تقدیم محاکم عمومی شهر قم نموده. به شعبه 11 ارجاع شده است در دادخواست این گونه توضیح داده شده:

که مبایعه نامه مورخ 16/4/63 در رابطه با تمامی پلاک های فوق الذکر در قرارداد قیدشده. در صورت پشیمانی از معامله طرف پشیمان باید خسارت بدهد. عبارت مذکور دلیل این است که بیع مذکور باطل است. زیرا وجود خیار فسخ در هر معامله ای بدون ذکر مدت به طرف ماده 401 قانون مدنی باطل و مبطل است و لذا به شرح فوق تقاضای رسیدگی و صدور حکم نموده است. دادگاه در وقت فوق العاده و بدون تعیین وقت رسیدگی مبادرت به صدور دادنامه شماره 100686ـ21/10/91 نموده که ملخص آن این است که … با صرف نظر از اشکالات دیگر در موضوع ، شرط مذکور شرط تحکیم معامله است .

بررسی جریان پرونده

شرط ضمن عقد در قرارداد مورد بررسی است می گوید، طرفین نباید پیشمان شوند. لذا عبارت فوق خللی به صحت معامله وارد نمی کند. لذا قرار عدم استماع دعوی را صادر نموده است. با تجدیدنظرخواهی خواهان پرونده نسبت به قرار مذکور شعبه دوّم دادگاه تجدیدنظر استان قم به موجب دادنامه شماره 201051 ـ19/12/91 خلاصتاً این گونه رأی داده است. استدلال دادگاه در رأی تجدیدنظر خواسته استدلالی ماهوی است ولی نتیجه رأی شکلی است.

از طرفی دادگاه طرفین را برای دادرسی دعوت نکرده است. صدور رأی به کیفیت فعلی فاقد وجاهت قانونی می باشد. لذا ضمن نقص دادنامه معترضٌ عنه پرونده را جهت رسیدگی با تعیین به دادگاه بدوی اعاده نموده است. وضعیت ثبتی پلاک های موضوع دعوی از ثبت استعلام شده. پاسخ واصله به شماره 4919ـ15/2/92 پیوست پرونده است.

رای شعبه دیوان عالی

فرجام خواهی نسبت به دادنامه فرجام خواسته در موضوع شرط ضمن عقد در قرارداد وارد و صائب نمی باشد. با توجه به مندرجات بیع نامه مستند دعوی که طرفین ذیل آن را به عنوان خریدار و فروشنده امضاء کرده اند چنین استنباط می گردد که اراده طرفین بر تحقق بیع بوده و ذکر عبارت »در صورت پشیمان شدن از معامله … « از مصادیق خیار شرط مذکور در ماده 401 قانون مدنی نمی باشد.

نتیجه گیری

در شرط ضمن عقد در قرارداد نحوه نگارش عبارت مذکور نیز افاده این مطلب را نمی نماید. عقد مبنیاً یا منویاً بر اساس شرط مذکور بناشده. با توجه به رای فرجام خواسته بیشتر تأکید بر تحکیم معامله دارد. خسارتی که از کوتاهی در انجام معامله حاصل می شود بناء علی هذا نظر به اینکه رأی فرجام خواسته موافق مفاهیم فوق صادرشده و ایراد و اشکال قانونی که موجب نقض و گسیختن دادنامه موصوف می گردد متوجه آن نیست .

از لحاظ رعایت قواعد دادرسی هم اشکالی ندارد. لذا مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معنونه را ابرام می کند. پرونده را به دادگاه رسیدگی کننده پرونده اعاده می نماید.
رئیس شعبه 5 دیوان عالی کشور ـ مستشار
معینی ـ جلیلی تقویان

HAJILOU MOHAMMAD

نظرات بسته شده است.

تماس باما