تماس با ما

شهرداری ها و نهادهای عمومی و دولتی

امروزه کمتر می بینیم افراد در طول حیات خود درگیر دعاوی با شهرداری ها یا یکی از نهادهای دولتی نشده باشند. با توجه به گستردگی و پیچیده بودن قوانین و مقررات و وجود آیین نامه های فراوان در این زمینه، احقاق حق از این گونه نهادها کاری بسیار دشوار و پیچیده می باشد.

وصول مطالبات از نهادهای عمومی و دولتی، نقض آرای کمیسیون ماده صد و شهرداری ها، دعاوی مربوط به اراضی ملی  و زمین شهری ،مطالبه خسارت  از سازمانهای دولتی و وزارتخانه ها از این دست دعاوی می باشد.

گروه حقوقی حاجیلو ارایه دهنده بهترین خدمات حقوقی در دیوان عدالت اداری بهترین وکیل را در هر زمینه کاری را در گروه خود آورده تاشما عزیزان را به خواست خود برساند.

تماس باما