تماس با ما

تمکین و نشوز چه رابطه ای دارند؟

بهترین وکیل طلاق توافقی در تهران

یکی از موارد بسیار مهم د رامور خانواده تمکین و نشوز و ارتباطی است که با یکدیگر دارند. در این مقاله ضمن بررسی این موضوع به ارائه دادنامه مرتبط می پردازیم. بهترین وکیل در تهران با اتکا به تجربه و با استفاده از دانش کافی در این زمینه می تواند راهنمای شما باشد.

تمکین و نشوز

وقتی که زن و مرد با یکدیگر ازدواج می نمایند، در مقابل یکدیگر دارای حق وتکلیف می گردند. یکی از تکالیف زن و شوهر تمکین از یکدیگر می باشد. که در صورت عدم تمکین هر یک ضمانت اجرایی که توسط قانونگذار پیش بینی می شود، قابل اجرا می باشد؛

اما مساله ی مهم در اینجا زمان به وجود آمدن آثار عدم انجام تکالیف زن و شوهر نسبت به یکدیگر می باشد. در رویه قضایی کشور ما اثر حکم تمکین، نسبت به اینده و بعد از اجرا است. دلیل بر نشوز زوجه در گذشته نیست. در این مقاله و دادنامه به بررسی رابطه حکم تمکین و نشوز می پردازیم. با ما هرمراه باشید.


و دفتر حقوقی حاجیلو با حضور بهترین وکلای خانواده آماده ی ارائه ی خدمات حقوقی در زمینه امور خانواده به شما عزیزان می باشد. به منظور مشاوره سریع و آسان از شماره تلفن وکیل پایه یک دادگستری استفاده نمایید: 09121275588 و 28425688-021


حکم تمکین و نشوز

رابطه میان تمکین و نشوز امری حقوقی است. در نتیجه باید به وکیل متخصص در این امر حقوقی مراجعه نمایید. به عنوان مثال، بهترین وکیل ملکی در تهران وکیلی حقوقی است که در امر حقوقی مربوطه تبحر و تسلط دارد. تمکین و نشوز نیز در حوزه فعالیت بهترین وکیل خانواده قرا می گیرد که تخصصی حقوقی است.

اما توجه کنید اگر، موضوع از حالت حقوقی خارج گردد، کیفری به حساب می آید. در نتیجه بهترین وکیل کیفری در تهران مرجع راهنمایی شما می باشد.


رأی دادگاه برای تمکین و نشوز

شماره پرونده: 9309980243301711 شماره دادنامه: 9309970243302303  تاریخ: 1393/12/26

در ابتدای دادنامه مربوط به تمکین و نشوز می خوانیم: رأی دادگاه در خصوص دعوی آقای ع. ع.الف. به طرفیت خانم خ. ر. به خواسته تقاضای صدور حکم به الزام خوانده با تمکین و اطاعت زوجه به شرح متن دادخواست با عنایت به جمیع محتویات پرونده و مفاد و اسناد و مدارک ابرازی و اظهارات طرفین، علقه زوجیت فیمابین طرفین برای دادگاه محرز و مسلم است.

نظر به اینکه پس از برقراری رابطه زوجیت حقوق و تکالیف متقابل زوجین در قبال یکدیگر برقرار می‌گردد که یکی از آن وظایف تمکین زوجه از زوج است مگر در صورت وجود مانع مشروع که در ما نحن فیه از سوی زوجه دلیل موجه و مستدلی که شرعاً‌ و قانوناً‌ عدم تمکین وی را توجیه نماید ابراز نگردیده.

نتیجه رای

به عنوان نتیجه در رای دادگاه برای موضوع تمکین و نشوز می خوانیم: دادگاه دعوی مطروحه خواهان را ثابت تشخیص میدهد.مستنداً به مواد 1102 و 1114 از قانون مدنی زوجه را به حضور در منزل مسکونی زوج جهت تمکین و انجام وظایف زناشویی ملزم و محکوم می‌نماید که در غیر اینصورت ناشزه تلقی و مستنداً به ماده 1108 از قانون مدنی مستحق نفقه نخواهد بود. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 285 دادگاه عمومی خانواده ‌تهران

حبیب اله گنجی

رأی دادگاه تجدیدنظر برای تمکین و نشوز

در خصوص تجدیدنظرخواهی در رابطه با تمکین و نشوز خانم خ. ر. به طرفیت همسرش آقای ع. ع.الف. نسبت به دادنامه شماره 2303 مورخه 1393/12/26 صادره از شعبه 285 دادگاه خانواده تهران که موجب آن تجدیدنظرخواه به بازگشت به منزل شوهرش و تمکین از وی محکوم شده است. نظر به اینکه ادامه علقه زوجیت دائم و برقراری حقوق متقابل اقتضاء می‌کند که تجدیدنظرخواه در منزل مشترک زندگی کرده و در تمکین شوهرش باشد دلیلی نیز بر وجود مانع مشروع یا عذر موجه و یا مظنه خوف ضرر اقامه نشده است.

از طرفی اثر حکم تمکین نسبت به آتیه و بعد از اجرا است. دلیل بر نشوز زوجه در گذشته نیست.اجرای آن منوط به فراهم شدن زمینه تمکین اعم از مسکن متناسب با شئون زوجه و اثاث البیت متعارف از سوی زوج می‌باشد. با لحاظ مراتب مذکور و با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضی و دفاعی و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه، دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده.مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد و با استناد به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تأیید می‌شود. این رأی قطعی است.

شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار    محرمعلی بیگدلی – محمدباقر غفاری

HAJILOU MOHAMMAD

نظرات بسته شده است.

تماس باما