وکیل ملکی

محمد حاجیلو وکیل پایه یک دادگستری

وکیل مصادره / مصادره اموال

متن به بررسی معنای مصادره میپردازد و سپس وظیفه وکیل مصادره را شرح میدهد تا لزوم داشتن وکیل مصادره قابل درک باشد

وکیل راهنما

وکیل راهنما

وکیل راهنما و انواع وکیل با نوجه به تخصص کاری و در انتها شیوه در ارتباط بودن با دفتر محمد حاجیلو

تماس باما