فهرست بستن

برچسب: عدالت

افترای ناشی از طرح شکایت کیفری

آیا می توان علیه اشخاصی که از ما در مراجع قضایی طرح دعوی نموده ­اند به عنوان افترا شکایت نماییم؟

مطابق قسمت اول اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی ایران”مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است” حال اگر قرار باشد هر فردی که حق تظلم خواهی دارد از ترس تعقیب به عنوان افترا زننده از حق خود گذشت نماید، مانند این است که از او سلب قدرت کرده باشم.

گفتنی است علاوه بر اینکه در چنین موردی سوءنیت مجرمانه مرتکب محرز نیست پذیرش چنین نظری خلاف عدالت خواهد بود و نتیجه ی آن ترس مردم از شکایت در مراجع قانونی و بی اعتباری چرخه عدالت می باشد.

تماس باما