فهرست بستن

برچسب: سند مالکیت

مهلت درخواست ابطال عملیات ثبتی

با وجود قوانین خاص فراوان در دعاوی ثبتی، از جمله قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰،دعاوی مربوط به ثبت املاک تبدیل به یکی از تخصصی ترین دعاوی دادگاه های کشور شده است.برای کسب نتیجه مطلوب در این دعاوی می بایست حتما به وکیل متخصص امور ثبتی مراجعه نمود.

دفتر حقوقی حاجیلو با حضور تیمی از وکلای پایه یک دادگستری و گرد هم آوردن بهترین وکلای ملکی و متخصص در امور ثبت تمام تلاش خود را برای احقاق حق شما می نماید تا در کوتاه ترین زمان ممکن شمارا به حق خود برساند.

چکیده:

مهلت درخواست ابطال عملیات ثبتی تا قبل از پایان این عملیات و صدور سند مالکیت است، بنابراین پس از خاتمه عملیات و صدور سند مالکیت، دعوای مذکور مسموع نیست.

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده: ۹۲۰۹۹۸۲۲۱۳۱۰۰۳۹۹ شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۲۲۱۳۱۰۰۸۴۰  تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۶

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای الف. ک. به طرفیت خانم‌ها ۱- م. ۲- م. ۳- م. ۴- ه. ۵- م. ۶- ع. ۷- ر. همگی ک.ب. و خانم خ. و. با وکالت آقای ه. م. به خواسته ابطال عملیات ثبتی موضوع پلاک … فرعی از … اصلی به میزان یک دانگ مشاع از کل شش دانگ با عنایت به پاسخ واصله از اداره ثبت اسناد و املاک فیرزکوه و اینکه پلاک ثبتی مورد ادعای خواهان منجر به صدور سند مالکیت به نام خواندگان گردیده و بعضاً به اشخاص واگذار نموده‌اند و عملاً عملیات ثبتی به پایان رسیده است و خواهان باید قبل از صدور سند مالکیت مبادرت به تقدیم دادخواست و اعتراض خود در فرجه قانونی می‌نمود نه بعد از عملیات اجرائی و صدور سند مالکیت. علیهذا با توجه به مراتب فوق و در اجرای ماده ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی دعوی مطروحه به نحو موجود قابل استماع نیست قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فیروزکوه

سید محمد مؤمنی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی الف. ک. با وکالت ع.الف. ص. به طرفیت ۱- م. ۲- م. ۳- ع. ۴- ر. ۵- م. ۶- خ. ۷- م. ۸- ه. همگی ک.ب. از دادنامه ۸۴۰ صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی فیروزکوه که منجر به صدور قرار عدم استماع دعوی بدوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال عملیات ثبتی موضوع پلاک … فرعی از … اصلی شده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادرگردیده است و ادعای تجدیدنظرخواه قابل انطباق با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ نمی‌باشد. لذا اعتراض نامبرده غیر موجه تشخیص و به استناد ماده ۳۵۳ قانون مذکور ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار               

سیدابراهیم حسینی – بهزاد ابراهیمی

تماس باما