حق طلاق

وکیل متخصص در امور طلاق

درخواست طلاق زوجه به دلیل ازدواج موقت زوج

در صورتی که زوج اقدام به ازدواج مجدد ولو به صورت منقطع بدون اجازه همسر اول و یا دادگاه بنماید، از موارد تحقق بند دوازدهم عقدنامه و موجب وکالت زوجه در طلاق است

تماس باما