فهرست بستن

برچسب: تقصیر

مطالبه خسارت ناشی از سقوط درختان

حفظ و نگهداری درختان در محدوده شهر و قطع یا اصلاح آن ها در صورت وجود شواهد و قرائن مبنی بر شکستن احتمالی آن ها و جبران خسارت وارده به شهروندان ناشی از قصور یا تقصیر شهرداری، به عهده شهرداری است.

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده: ۹۳۰۹۹۸۲۱۶۴۴۰۰۲۶۹ شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۴۴۰۰۷۷۶  تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۲۷

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای م. م. به طرفیت شهرداری منطقه ۵ تهران به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ سی و چهار میلیون ریال با احتساب خسارت دادرسی بابت سقوط درخت روی اتومبیل پراید متعلق به خواهان. توضیح اینکه به شرح دادخواست اعلام شد بر اثر طوفان و شکستن و سقوط درخت روی اتومبیل موصوف دچار خسارت شده. علیرغم مراجعه به شهرداری منطقه ۵ موفق به وصول خسارت نشده و خسارت وارده به مبلغ سی میلیون ریال به اضافه هزینه کارشناسی به مبلغ چهارمیلیون ریال می‌باشد. دادگاه نظر به اینکه ۱- گواهی بدون شماره و تاریخ منتسب به شهرداری منطقه ۵ (برگ صفحه یک و بیست و پنج پرونده) ۲- نظریه کارشناس تأمین دلیل به شماره ۸۶/۲۲۷/۹۳ – ۱۸/۳/۹۳ (برگه صفحه سه پرونده) ۳- نظریه کارشناس رسمی دادگستری به شماره ۱۹۶/۲۰۲/۹۳ – ۱۷/۳/۹۳ (برگه صفحه ۵ پرونده) ۴- تصاویر تهیه شده از صحنه (برگه های صفحه شش، هفت، هشت و نوزده تا بیست و دو پرونده) ۵- تصدیق خوانده به شرح لایحه ثبت شده به شماره ۹۳۰۱۶۵۷ – ۲۴/۶/۹۳ در خصوص وقوع حادثه و ورود خسارت به خواهان. ۶- تأیید ادعای خواهان به شرح جلسه رسیدگی مورخه ۲۶/۸/۹۳ توسط دو نفر از مطلعین حاضر در صحنه مبنی بر اینکه درخت موصوف توخالی (تهی) بوده (اظهارات آنان به شرح جلسه رسیدگی مورخه ۲۲/۱۰/۹۳) این موارد به‌ عنوان اماره قانونی و قضایی مؤید ادعای خواهان است و پاسخ شهرداری به شرح لایحه مذکور و جلسات رسیدگی مبنی بر اینکه حادثه قهری خارج از حیطه شهرداری است به‌ عنوان دلیل قانونی برخلاف آن محسوب نمی‌شود چراکه حفظ و نگهداری درختان در محدوده شهر و قطع یا اصلاح آن‌ها در صورت وجود شواهد و قرائن مبنی بر شکستن احتمالی آن‌ها و جبران خسارت وارده به شهروندان ناشی از قصور یا تقصیر شهرداری از وظائف شهرداری است لذا با تطبیق میزان خواسته خواهان با نظریه کارشناسان و با احراز مالکیت خواهان نسبت به اتومبیل موصوف به دلالت کپی اسناد پیوست دادخواستT با وارد و ثابت و دانستن دعوی وی مستنداً به مواد یک و دو از قانون مسئولیت مدنی و مواد ۱۳۲۱ تا ۱۳۲۴ از قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ از قانون آئین دادرسی مدنی رأی به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی و چهارمیلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران

علی اصغر ابراهیمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه ۵ تهران به طرفیت م. م. نسبت به دادنامه شماره ۷۷۶ – ۲۷/۱۰/۹۳ صادره از شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه ۴۰۰۲۶۹/۱۱۹/۹۳ که به موجب آن نامبرده به مبلغ ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته خسارت وارده به اتومبیل پراید در اثر سقوط درخت روی آن و پرداخت ۱/۳۵۰/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردیده مورد بررسی قرار گرفت. از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده، دادنامه موافق قوانین و مقررات موضوعه بوده و لایحه تجدیدنظرخواه متضمن جهت موجهه نقض آن نمی‌باشد؛ زیرا توجهاً به ماده ۱ و ۲ و ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۷/۲/۳۹ و نظریه کارشناس رسمی دادگستری که از هرگونه ایراد و اعتراض مؤثر مصون بوده و طبق ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر پذیرش نظرات کارشناسان رسمی است مگر اینکه نظرات آنان با اوضاع و احوال معلوم و مسلم قضیه مطابقت نداشته باشند، که در ما نحن فیه تاکنون این امر محقق نشده و موجبات عدم پذیرش مراتب فراهم نگردیده. لذا به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض، دادنامه بدوی تأیید و استوار می‌گردد. این رأی قطعی است.

شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رییس و مستشار

محمدباقر قربان وند – سیدوجیح الله فهیمی گیلانی

تماس باما