بدهی متوفی

وکیل متخصص تقسیم ترکه

تقسیم ترکه و نحوه رسیدگی به دعاوی

دادگاه در زمان تقسیم ماترک باید هرآنچه به عنوان وصیت و بدهی متوفی تشخیص می دهد از ماترک خارج نموده و نسبت به تقسیم مابقی آن اقدام نماید ؛دادگاه نمی تواند به دلیل عدم محاسبه و تسویه وصیت نامه وبدهی متوفی از تقسیم اموال متوفی خودداری نماید

تماس باما