املاک ورثه ای

تقسیم ترکه اموال غیرمنقول

اگرترکه متوفی فقط منحصر به یک مال غیرمنقول با سابقه ثبتی باشد نیز، صلاحیت رسیدگی به آن با دادگاه حقوقی بوده و از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج است.

تقسیم ترکه در دادگاه صالح

رسیدگی به دعوی تقسیم اموال متوفی در صلاحیت دادگاهی است که آخرین اقامتگاه متوفی در آن بوده، حتی اگر ترکه مال غیرمنقول بوده و در حوزه دادگاهی غیر از دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی قرار داشته باشد.

تقسیم ترکه موتوفی چیست؟

تقسیم ترکه موتوفی

مفهوم ترکه . نکات قابل توجه به آن ذکر میشود و متناسب با هر نکته دادنامه مزبور قرار داده میشود.

تماس باما