افراز

دادنامه مقاله بهترین وکیل انحصار وراثت در تهران

دادنامه تقسیم ترکه

هرگاه در مدت رسیدگی به دعوای تقسیم اموال متوفی و افراز، از طرف برخی ازورثه ادعایی در مورد مالکیت اموال متوفی یا افراز اموال طرح گردد وراث مدعی باید ابتدا در مورد این موضوع طرح دعوی نموده تا نسبت به آن رای صادر و سپس به موضوع تقسیم یا افراز رسیدگی شود.

تماس باما