ارث

وکیل انحصار وراثت

وکیل انحصار وراثت متخصص و تضمینی

انحصار وراثت، فر آیندی است که طی آن، تعداد وراث فرد فوت شده و میزان ارثیه آن‌ها مشخص می شود. مشاوره حقوقی در این زمینه به خصوص در خانواده‌هایی که…

افراز و تقسیم ترکه

تقاضای افراز ترکه از آنجا که نحوه ای ازتقسیم اموال متوفی است، نیازمند رسیدگی قضائی بوده و باید در دادگاه به عمل آید.

تقسیم ترکه اموال غیرمنقول

اگرترکه متوفی فقط منحصر به یک مال غیرمنقول با سابقه ثبتی باشد نیز، صلاحیت رسیدگی به آن با دادگاه حقوقی بوده و از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج است.

تقسیم ترکه در دادگاه صالح

رسیدگی به دعوی تقسیم اموال متوفی در صلاحیت دادگاهی است که آخرین اقامتگاه متوفی در آن بوده، حتی اگر ترکه مال غیرمنقول بوده و در حوزه دادگاهی غیر از دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی قرار داشته باشد.

تماس باما