فهرست بستن

روز: اسفند ۴, ۱۳۹۹

رابطه حکم تمکین و نشوز

وقتی که زن و مرد با یکدیگر ازدواج می نمایند ، در مقابل یکدیگر دارای حق وتکلیف می گردند.یکی از تکالیف زن و شوهر تمکین از یکدیگر می باشد که در صورت عدم تمکین هر یک ضمانت اجرایی که توسط قانونگذار پیش بینی شده است قابل اجرا می باشد؛اما مساله ی مهم در اینجا زمان به وجود آمدن آثار عدم انجام تکالیف زن و شوهر نسبت به یکدیگر می باشد.در رویه قضایی کشور ما اثر حکم تمکین، نسبت به اینده و بعد از اجرا است و دلیل بر نشوز زوجه در گذشته نیست.در ذیل نمونه رایی در این زمینه تقدیم حضور می گردد.

دفتر حقوقی حاجیلو با حضور بهترین وکلای خانواده آماده ی ارائه ی خدمات حقوقی در زمینهب امور خانواده به شما هم میهنان عزیز می باشد.

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده: ۹۳۰۹۹۸۰۲۴۳۳۰۱۷۱۱ شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۴۳۳۰۲۳۰۳  تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۲۶

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای ع. ع.الف. به طرفیت خانم خ. ر. به خواسته تقاضای صدور حکم به الزام خوانده با تمکین و اطاعت زوجه به شرح متن دادخواست با عنایت به جمیع محتویات پرونده و مفاد و اسناد و مدارک ابرازی و اظهارات طرفین، علقه زوجیت فیمابین طرفین برای دادگاه محرز و مسلم است. نظر به اینکه پس از برقراری رابطه زوجیت حقوق و تکالیف متقابل زوجین در قبال یکدیگر برقرار می‌گردد که یکی از آن وظایف تمکین زوجه از زوج است مگر در صورت وجود مانع مشروع که در ما نحن فیه از سوی زوجه دلیل موجه و مستدلی که شرعاً‌ و قانوناً‌ عدم تمکین وی را توجیه نماید ابراز نگردیده. لهذا دادگاه دعوی مطروحه خواهان را ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۱۴ از قانون مدنی زوجه را به حضور در منزل مسکونی زوج جهت تمکین و انجام وظایف زناشویی ملزم و محکوم می‌نماید که در غیر اینصورت ناشزه تلقی و مستنداً به ماده ۱۱۰۸ از قانون مدنی مستحق نفقه نخواهد بود. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۸۵ دادگاه عمومی خانواده ‌تهران

حبیب اله گنجی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم خ. ر. به طرفیت همسرش آقای ع. ع.الف. نسبت به دادنامه شماره ۲۳۰۳ مورخه ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ صادره از شعبه ۲۸۵ دادگاه خانواده تهران که موجب آن تجدیدنظرخواه به بازگشت به منزل شوهرش و تمکین از وی محکوم شده است نظر به اینکه ادامه علقه زوجیت دائم و برقراری حقوق متقابل اقتضاء می‌کند که تجدیدنظرخواه در منزل مشترک زندگی کرده و در تمکین شوهرش باشد دلیلی نیز بر وجود مانع مشروع یا عذر موجه و یا مظنه خوف ضرر اقامه نشده است. از طرفی اثر حکم تمکین نسبت به آتیه و بعد از اجرا است و دلیل بر نشوز زوجه در گذشته نیست و اجرای آن منوط به فراهم شدن زمینه تمکین اعم از مسکن متناسب با شئون زوجه و اثاث البیت متعارف از سوی زوج می‌باشد با لحاظ مراتب مذکور و با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضی و دفاعی و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه، دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد و با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تأیید می‌شود. این رأی قطعی است.

شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار    محرمعلی بیگدلی – محمدباقر غفاری

تماس باما