فهرست بستن

شرط مطالبه سود سهام

مطالبه سود سهام، مستلزم ثبت سهام مذکور در دفتر ثبت سهام است و تاقبل از اینکه نام شخصی در دفتر سهام شرکت ثبت نگردیده سهامدار محسوب نمی گردد و به همین دلیل نمی تواند مطالبه سود سهام نماید.

دفتر حقوقی حاجیلو با گرد هم آوردن بهترین وکیل پایه یک در هرزمینه ی حقوقی تمامی تلاش خود را برای رساندن شما به حقوق خود می نمایید.

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده: ۹۲۰۹۹۸۰۲۲۸۲۰۰۷۱۴ شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۸۲۰۰۰۶۳ تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱/۳۱

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خواهان آقای م. ع. با وکالت آقای م. م. به طرفیت خواندگان به خواسته الزام خواندگان به ثبت ۲۰۴ سهم از سهام انتقالی به نام خواهان در دفتر ثبت سهام با احتساب پرداخت سود سهام مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال و صدور دستور موقت به نفع نقل‌ و انتقال سهام مذکور با احتساب کلیه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل، دعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت است و ایراد وکیل خواندگان دعوی بر صلاحیت محلی دادگاه با توجه به اینکه مرکز اصلی شرکت در تهران قرار دارد و اینکه دعوی نسبت به خوانده س. ک. مسترد شده وارد به نظر نمی‌رسد و مدافعات وکیل خوانده دعوی به عدم رعایت ماده ۱۰ اساسنامه و ماده ۴۰ قانون تجارت و عدم فروش سهام به خواهان‌ها نیز وارد نیست؛ زیرا باتوجه به فیش های واریزی و مصوبات هیئت مدیره شرکت به تاریخ های ۱۵/۳/۸۵ و ۲۰/۸/۸۷ فروش سهام محرز است و اعضاء هیئت مدیره شرکت بر اساس صورتجلسات مورخه ۱۳۸۵/۳/۱۵ و ۱۳۸۷/۸/۲۰ و ۱۳۸۷/۷/۲۳ انتقال سهام به خواهان را اجازه داده‌اند. بناء علیهذا نقل‌ و انتقال سهام مذکور به ناقل قانونی و با رعایت مقررات اساسنامه و ماده ۴ قانون تجارت صحیحاً صورت گرفته و به استناد مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب حکم بر الزام خواندگان ردیف‌های ۱ الی ۶ به ثبت تعداد ۲۰۴ سهم از سهام انتقالی به نام خواهان در دفتر ثبت سهام شرکت صنعتی ز. به نام خواهان صادر و اعلام می‌دارد. در مورد دعوی خواهان به طرفیت خوانده س. ک. به لحاظ استرداد دعوی به طرفیت نامبره به استناد بند ب ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار رد صادر اعلام می‌گردد و در خصوص دعوی خواهان به خواسته مطالبه سود سهام نظر به اینکه مطالبه سود مستلزم ثبت سهام خواهان‌ها در دفتر ثبت سهام بوده به لحاظ فقدان مالکیت آنان بر سهام و سود حاصل از آن، در این خصوص دعوی بلادلیل به استناد ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب محکوم به بطلان است و نظر به مطالبه خسارات دادرسی خواندگان ردیف‌های ۱ الی ۶ محکومند مبلغ ۱/۱۳۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه ابطال تمبر و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان پرداخت نمایند. رأی دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس دادگاه شعبه ۲۲ عمومی تهران

رامین میرزاجانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. ز.ق. به وکالت از سوی تجدیدنظرخواهانها به طرفیت آقای م. م. به وکالت از سوی تجدیدنظرخوانده نسبت به دادنامه شماره ۶۳ مورخ ۱۳۹۳/۱/۳۱صادره از شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به الزام خواندگان ردیف (۶-۱) به ثبت تعداد ۲۰۴ سهم از سهم انتقالی در دفتر ثبت شرکت صنعتی ز. صادر شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده تجدیدنظرخواهی را وارد نمی‌داند؛ زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و وفق مقررات قانونی صادر شده و تجدیدنظرخواه اعتراض موجهی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید طرح ننموده است، لذا مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار و مستشار               

مسعود اقتصادی – احمدرضا حسین خانی

Posted in حقوقی،دعاوی تجاری

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس باما