فهرست بستن

ارکان دعوی تصرف عدوانی

در دعوی تصرف عدوانی قبل از هرچیز می باست سابقه قبلی خواهان اثبات و پس از آن تصرف عدوانی خوانده اثبات گردد؛گفتنی است در صورت عدم اثبات سابقه تصرف خواهان رأی می بایست به صورت قرار صادرگردد ونه حکم.

دفتر حقوقی حاجیلو با جمعی از بهترین وکلای ملکی آماده ارائه ی خدمات حقوقی به شما همراهان گرامی می باشد.

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده: ۹۳۰۹۹۸۲۶۵۰۲۰۰۳۹۸ شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۲۶۵۰۲۰۱۲۶۲  تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۵

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی ز. ک. با وکالت الف. د. به طرفیت الف. الف. به خواسته رفع تصرف عدوانی از یک واحد آپارتمان به استناد یک فقره شهادت‌نامه، نظر به اینکه دعوی تصرف عدوانی مستلزم اثبات سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف عدوانی خوانده می‌باشد که این امر محقق نمی‌باشد و مستند مذکور نیز کفایت از این ندارد، لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و با استناد به ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی دادگاه حضوری، ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان قدس

محمد انصاری فرد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ز. ک. با وکالت آقای الف. الف. به طرفیت آقای الف. الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۱۲۶۲ مورخ ۲۵/۰۹/۹۳ شعبه ۲ محاکم عمومی شهرقدس دائر بر صدور حکم به بطلان دعوای تصرف عدوانی از یک واحدآپارتمان در… از این جهت وارد و موثراست که در صورت خدشه در ارکان تصرف عدوانی نتیجه رأی می‌بایست به صورت قرار شکلی صادرگردد و نه حکم ماهوی. فلذا ضمن نقض رأی معترض‌عنه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص دعوای نخستین به لحاظ عدم احراز شرط سبق تصرف به استناد ماده ۲ قانون مذکور قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.

شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار 

حسین حمیدی راد – محمود عاشورخانی

Posted in حقوقی،ملکی،وکیل دعاوی ملکی

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس باما