فهرست بستن

امکان دستور موقت مبنی بر منع نقل وانتقال ملک با وجود توقیف سابق همان ملک

در صورتی که مرجع قضایی دستور بازداشت ملکی را صادر کرده باشد آیا صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال همان ملک از سوی دادگاه قابل پذیرش می باشد؟


نظر هیئت عالی

در صورتی که ملکی به موجب توقیف از مراجع قانونی بازداشت شده باشد، امکان صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال ملک با تصریح این که این دستور به بازداشت گذشته ملک تسری ندارد و مانع اجرای آن نمی شود، وجود دارد.


نظر اکثریت

دستور موقت منع نقل و انتقال همان ملک علیرغم توقیف سابق امکان پذیر و از سوی دادگاه قابل پذیرش است و در مقام اجرا باید رعایت ترتب تاریخی گردد و بر ملک معنونه دو توقیف صورت گرفته است توقیف اول و توقیف دوم و با توجه به اینکه در مرحله اجرا سابقه بازداشت در مورد ملک وجود دارد منع نقل و انتقال بعدی خللی به توقیف اولیه وارد نمی سازد.


نظر اقلیت

قابلیت صدور دستور موقت ندارد چون مانع اجرای دستور بازداشت یا توقیف قبلی ملک می شود.

Posted in حقوقی،ملکی

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس باما