فهرست بستن

اجازه اشتغال زوجه

مطابق ماده ۱۱۱۷قانون مدنی ایران، شوهر می تواند در صورتی که شغل همسرش مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا همسر خود باشد اورا از انجام آن شغل و حرفه منع نماید.نکته ای که از این ماده دریافت می شود شوهر برای منع از اشتغال همسر خود باید اثبات نماید که شغل زن مخالف مصلحت خانواده و حیثیت یکی از آن ها می باشد و نمی تواند همسر خود را بدون دلیل از اشتغال منع نماید.

فارق از ماده فوق اگر شوهر در زمان ازدواج از نوع شغل همسر آگاه باشد،پس از آن نمی تواند به بهانه مخالفت شغل زن با مصلحت خانواده زن را از اشتغال در آن حرفه منع نماید

در ذیل رای دادگاه با توجه به مورد آخر تقدیم حضور می گردد.

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۲۰۱
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۲/۰۹

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم س.غ. با وکالت خانم س.الف. به‌طرفیت همسرشان آقای ر.م. به خواسته اجازه خروج از کشور یا عنایت به دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی زوجه و با توجه به اظهارات وی و وکیل ایشان در جلسه دادرسی نظر به اینکه زوج ضمن عقد خارج لازم که سند نکاحیه درج گردیده اجازه ادامه اشتغال بکار فعلی (مهمانداری هواپیما) را در خارج از منزل به زوجه داده است و بر این اساس زوجه تقاضای صدور حکم بر اجازه خروج از کشور و رفع ممنوعیت جهت خروج از کشور را نموده درحالی‌که به نظر دادگاه اشتغال به کار مهمانداری زوجه ملازمه قطعی با خروج مشارالیها از کشور ندارد و نامبرده می‌تواند در پروازهای داخلی به کار خود اشتغال ورزد و از نظر دادگاه اجازه خروج زوجه از کشور محتاج به تصریح بوده است که در شرط مندرج در سند نکاحیه به آن تصریح نشده بنابراین خواهان می‌تواند وفق شرط یادشده کماکان به شغل خود به‌عنوان مهماندار هواپیما در پروازهای داخلی ادامه دهد و تجویز خروج مشارالیها از کشور به استناد شرط مزبور فاقد وجاهت قانونی است علی‌هذا نظر به‌مراتب مذکوره دادگاه دعوی زوجه خانم س. غیر وی ثالث را غیرثابت تشخیص داده حکم به ردّ دعوی وی صادر می‌نماید این رأی حضوری بوده ظرف بیست روز قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر مرکز استان می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۶۱ دادگاه عمومی خانواده تهران ـ اقدم

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم س.غ. از دادنامه شماره ۰۱۶۱۰ مورخه ۳۰/۱۱/۹۲ شعبه محترم ۲۶۱ دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن در خصوص دعوی مطروحه مشارٌالیها به‌طرفیت شوهرش آقای ر.م. به خواسته صدور اجازه خروج از کشور در پرونده کلاسه ۰۱۱۰۹/۲۶۱/۹۲ حکم بر ردّ دعوی تصدیر گردیده وارد است زیرا شغل مشارٌالیها مهماندار هواپیمایی م. بوده و شغل مهمانداری ایجاب می‌کند که در پروازهای خارجی که مستلزم خروج از کشور است مأموریت داشته باشد و زوج نیز به هنگام اجرای عقد نکاح عالم به این موضوع بوده و اذن به ادامه اشتغال همسرش در شرکت هواپیمایی را داده است و عدول از اذن در حال حاضر توجیهی ندارد بنا به‌مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترض‌عنه برخلاف مبانی حقوقی و مدنی صادرشده با استناد به صدر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۱/۷۹ در امور مدنی آن را نقض و حکم به قبولی خواسته و خروج از کشور صرفاً در محدوده کاری صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه به‌موجب ماده ۳۶۵ همین قانون قطعی است.
مستشاران شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نحوی ـ غفاری

Posted in حقوقی،خانواده

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس باما