دادنامه تجاری

دعاوی تخلیه

تعدی و تفریط در دعوی تخلیه

یکی از مواردی که می توان مستند به آن ملک استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجرمصوب 1356.5.2 را تخلیه نمود تعدی و یا تفریط مستاجر در ملک مورد اجاره می باشد.در دعوای تخلیه ملک تجاری مبنی بر تعدی و تفریط مستأجر، تجاوزی به عنوان تعدی محسوب می گردد که

وکیل ورشکستگی در تهران وکیل پایه یک دادگستری

اثر تخلف تاجر از اعلام ورشکستگی

تخلف تاجر از مواد 413 و 114 قانون تجارت در ورشکستگی پیش از صدور رأی وحدت رویه شماره 763 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد دعوی اعلان ورشکستگی به…

ارزیابی خسارات قراردادی

اقض قرارداد در مسئولیت قراردادی، مکلف است زیان دیده را در وضعی قرار دهد که اگر قرار داد اجرا می شد، در آن موقعیت قرار می گرفت، و در صورت عدم انجام این تکلیف، وی مکلف به جبران خسارات وارده به طرف قرارداد بوده و این خسارت متفاوت از مطالبه اجرت المثل ایام تصرف است

وکیل ورشکستگی وکیل پایه یک دادگستری شرایط تحقق ورشکستگی

شرایط تحقق ورشکستگی

شرایط تحقق ورشکستگی چیست؟مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری متخصص-وکیل ورشکستگی در مسائل حقوقی شرکت ها

دعاوی تخلیه ملک و مصداق تعدی و تفریط

در این متن دعاوی تخلیه ملک مد نظر ماست.لذا دادنامه مذبور را به جهت آشنایی ملموس تر با موضوع به جهت مطالعه قرار می دهیم. دعاوی تخلیه ملک می توانند…

مطالبه سود سهام وکیل پایه یک دادگستری وکیل تجاری

مطالبه سود سهام

سود سهام و شرایط مطالبه آن-وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور تجاری شرکت ها-دادنامه حقوقی -دادنامه تجاری

تماس باما