دادنامه ارث

وکیل انحصار وراثت

وکیل انحصار وراثت متخصص و تضمینی

انحصار وراثت، فر آیندی است که طی آن، تعداد وراث فرد فوت شده و میزان ارثیه آن‌ها مشخص می شود. مشاوره حقوقی در این زمینه به خصوص در خانواده‌هایی که…

افراز و تقسیم ترکه

تقاضای افراز ترکه از آنجا که نحوه ای ازتقسیم اموال متوفی است، نیازمند رسیدگی قضائی بوده و باید در دادگاه به عمل آید.

دادنامه مقاله بهترین وکیل انحصار وراثت در تهران

دادنامه تقسیم ترکه

هرگاه در مدت رسیدگی به دعوای تقسیم اموال متوفی و افراز، از طرف برخی ازورثه ادعایی در مورد مالکیت اموال متوفی یا افراز اموال طرح گردد وراث مدعی باید ابتدا در مورد این موضوع طرح دعوی نموده تا نسبت به آن رای صادر و سپس به موضوع تقسیم یا افراز رسیدگی شود.

وکیل متخصص تقسیم ترکه

تقسیم ترکه و نحوه رسیدگی به دعاوی

دادگاه در زمان تقسیم ماترک باید هرآنچه به عنوان وصیت و بدهی متوفی تشخیص می دهد از ماترک خارج نموده و نسبت به تقسیم مابقی آن اقدام نماید ؛دادگاه نمی تواند به دلیل عدم محاسبه و تسویه وصیت نامه وبدهی متوفی از تقسیم اموال متوفی خودداری نماید

تقسیم ترکه اموال غیرمنقول

اگرترکه متوفی فقط منحصر به یک مال غیرمنقول با سابقه ثبتی باشد نیز، صلاحیت رسیدگی به آن با دادگاه حقوقی بوده و از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج است.

تقسیم ترکه در دادگاه صالح

رسیدگی به دعوی تقسیم اموال متوفی در صلاحیت دادگاهی است که آخرین اقامتگاه متوفی در آن بوده، حتی اگر ترکه مال غیرمنقول بوده و در حوزه دادگاهی غیر از دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی قرار داشته باشد.

تماس باما