دادنامه خانواده

وکیل متخصص در امور طلاق

درخواست طلاق زوجه به دلیل ازدواج موقت زوج

در صورتی که زوج اقدام به ازدواج مجدد ولو به صورت منقطع بدون اجازه همسر اول و یا دادگاه بنماید، از موارد تحقق بند دوازدهم عقدنامه و موجب وکالت زوجه در طلاق است

تماس باما