فهرست بستن

حقوقی

دعاویی حقوقی مستقیماٌ در محاکم دادگستری مطرح می شود و دیگر نیازی نیست که به دادسرای عمومی و انقلاب مراجعه کرد بلکه بدوا در دادگاه مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد .

دعاویی حقوقی با تقدیم دادخواست به دادگاه شروع و بایستی خواسته را به صورت منجز و آشکار در برگه چاپی دادخواست نوشته شود که جهت ارجاع به شعب به دفتر شعبه اول دادگستری مراجعه که حسب مورد اگر پرونده در صلاحیت شوراهای حل اختلاف باشد به شور ها ارجاع والا به محاکم حقوقی ارجاع که مورد رسیدگی قرار گیرد .

پس از تنظیم دادخواست و باطل نمودن تمبر، دادخواست را به دفاتر خدمات قضایی تقدیم می نماییم.پس از ثبت، پرونده حسب مورد به شورا یا شعب حقوقی ارجاع می گردد.

مدیر دفتر دادگاه پس از ثبت پرونده بایستی فورا پرونده را جهت تعیین وقت رسیدگی به نظر دادگاه برساندو پس از دستور تعیین وقت رسیدگی، پرونده جهت ارسال ابلاغ اوراق قضایی به دفتر عودت داده می شود.

باتوجه به پیچیدگی و تخصصی بودن دعاوی حقوقی حضور وکیل در چنین دعاوی به شدت لازم می باشد. از این رو گروه حقوقی حاجیلو با حضور ایشان و جمعی از بهترین وکلای کشور آماده ارائه ی کلیه خدمات در امور حقوقی به شما عزیزان در سراسر کشور می باشد.

تماس باما